Dette har vi fått til, og dette vil vi gjøre

Foto: ANDERS HELGERUD

Foto: ANDERS HELGERUD

Hvis du vil ha bedre utdanning, bedre helsetilbud og mer praksis, håper vi du vil stemme på oss.

Tekst: Johanne Vaagland, førstekandidat for Sosialdemokratisk liste, Jin Sigve Mæland, andrekandidat for Sosialdemokratisk liste.

Sosialdemokratisk liste har i tre år på rad vært Studentparlamentets største liste. Det siste året har vi hatt fem av de 19 valgte mandatene i parlamentet, som består av 25 representanter når man legger til fakultetsrepresentantene. Med andre ord har vi hatt en femtedel av setene det siste året. Det betyr at det påligger oss et særskilt ansvar for å få gjennomslag for viktige saker, samtidig som vi er avhengige av å samarbeide godt med andre lister for å få dette til. Dette er saker og prosesser som Sosialdemokratisk liste har vært delaktig i, men der vi hverken kan eller skal ta æren for gjennomslag alene. Vi tar vår oppgave som studentrepresentanter på alvor, og har i inneværende periode hatt to av fire plasser i arbeidsutvalget til Studentparlamentet. Vi har også vært godt representert i flere ulike råd, styrer og utvalg på universitetet. I tillegg er mye av vår politikk tatt inn i handlingsprogrammet til Velferdstinget i Bergen.

Hva har vi fått til? En gjennomgang av programmet fra i fjor viser at det er mye som gjenstår, men at vi også har fått gjennomslag for en rekke viktige saker. I fjor hadde vi følgende fire toppsaker: få på plass et studentombud ved UiB, finne en erstatning for SiB Sentrum i bykjernen, digitalisering av utdanning og vurdering, flere og bedre lesesalsplasser og kollokvierom.

Da vi gikk til valg i fjor, var debatten om hvorvidt vi trengte et studentombud ved UiB allerede i full gang. Den var imidlertid på ingen måte avgjort, og vi valgte derfor å legge trykk på saken i vårt program for å sikre at det ble en realitet. Det har det blitt, og fra høsten får studentene ved UiB endelig et studentombud. Bare UiO og HiOA har dette fra før, og begge steder er ordningen relativt ny.

Da SiB Sentrum stengte, sto samskipnaden uten en erstatning i bykjernen. Det har kommet på plass et senter i tilknytning til den nye høgskolen på Kronstad, men dette hjelper lite på kapasiteten i sentrum, der flertallet av studentene trener. Vi jobber opp mot SiB for å sikre at det jobbes kontinuerlig med å finne en løsning på kapasitetsproblemet i sentrum. Vi forventer en snarlig løsning, og har fått signaler på at et nytt anlegg i sentrum er like rundt hjørnet.

Digitalisering av utdanning og vurdering har vært en viktig sak for studentene i mange år. UiB har i lengre tid hatt et eget prosjekt på området – DigUiB. Sosialdemokratisk liste har det siste året hatt en representant i styringsgruppen for DigUiB – gruppen som tar de strategiske beslutningene for prosjektet. Dermed har vi vært delaktige i å drive utviklingen fremover, og sørge for at dette skjer på studentenes premisser. I vår skal det gjennomføres digital eksamen i rundt 60 emner ved UiB, og i 2017 oppretter UiB en egen digital lærings- og undervisningslab i tilknytning til Media City Bergen. Neste år skal også MiSide erstattes med en ny og bedre plattform. I inneværende periode har også DigUiB doblet sine budsjetter for å få fortgang i prosessene.

Flere lesesalsplasser og kollokvierom har vi hatt større vanskeligheter med å få gjennomslag for. UiB har begrenset med plass, og det er kostbart å utvide, men vi har vært med på å støtte en resolusjon om å se på muligheten for å benytte seminarrom som lesesal i eksamenstiden. Det psykologiske fakultet, der kapasiteten er lavest, får imidlertid langt bedre forhold når ombyggingen av gamle SiB Sentrum er ferdig.

I årets program har vi varierte undervisnings- og vurderingsformer som en av våre toppsaker. Noen vil kanskje mistenke at dette er en måte å innkassere lette seire på, i og med at arbeidet med digitalisering er godt i gang. Vi er sterkt uenige. Selv om det skjer mye bra med digitaliseringen på UiB, er det mye som gjenstår. Her er studentenes stemme ekstremt viktig, fordi det er opp til oss å sørge for at dette skjer på våre premisser. Varierte undervisnings- og vurderingsformer handler heller ikke bare om digitalisering. Det kan være så enkelt som å gå bort fra skoleeksamen til fordel for mappevurdering i flere fag.

Vi vil også ha kortere ventetid og lett tilgjengelige helsetilbud hos SiB. SiBs helsetilbud er gode, og stadig flere studenter har behov for å benytte seg av tilbudene, noe som medfører kapasitetsproblemer og lengre ventelister. En student som trenger psykisk hjelp skal ikke være nødt til å vente flere uker på time. For enkelte kan det være avgjørende at de får hjelp med en gang.

I tillegg vil vi ha mer praksis i utdanningen. Det humanistiske fakultet har et glimrende fag som hjelper studentene inn i arbeidslivet. Sammenliknende politikk har et praksisfag som lar studentene få erfaring i mange attraktive bedrifter. Slike ordninger må vi ha flere av, slik at studentene vet hva som møter dem når de kommer ut i arbeidslivet.

Sist, men ikke minst, vil vi ha sensorveiledninger for hver enkelt eksamen. I mange tilfeller virker det nærmest vilkårlig hvilken karakter som er satt, og innføringen av blindsensur har gjort denne flyktigheten enda større. Bare de siste månedene har Universitas og Studvest vist flere eksempler der studenter har hoppet fra D til A og motsatt. Slik skal det ikke være. Derfor er det helt avgjørende at sensor er bedre rustet til å sette karakter, slik at studentene får en mer rettferdig behandling.

Hvis du vil ha bedre utdanning, bedre helsetilbud og mer praksis, håper vi du vil stemme på oss. Godt valg!