Et studentpolitisk klimaforlik på Høyden

Tekst: Anders Sætra og Lars Arne Nilssen, sosialdemokratisk liste i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Anders Sætra og Lars Arne Nilssen representerer Sosialdemokratisk liste i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

I forrige utgave av Studvest retter Grønn liste og Grønne studenter kritikk mange veier, og blant dem som rammes av miljømitraljøsen er medlemmene av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB). Som den største listen i parlamentet, bør Sosialdemokratisk liste forklare hvorfor vi i samlet tropp flere ganger har stemt ned forslagene fra Grønn liste.

Samtidig vil vi rydde opp i en del uklarheter og unøyaktigheter som til stadighet gjentas av representanter for miljøbevegelsen på Høyden. Sist, men ikke minst, vil vi foreslå et bredt forlik som vil kunne sørge for at Studentparlamentet taler med én tunge i en sak der det ikke er rom for tvil.

Det er riktig som forfatterne skriver at vi, sammen med flertallet av de øvrige representantene i SP, gikk inn for et prinsipprogram der målet er å jobbe for at «Universitetet i Bergen skal fortsette å være i verdenstoppen innen klimaforskning og at dagens nivå innen forskning på fornybar energi bør videreføres». Grønn liste mener at dette ikke gir inntrykk av et «behov for økt satsing på klimaforskning ved UiB».

Det er vanskelig å be UiB om å nå noe høyere enn verdenstoppen. Vi mener dette er å sikte så høyt som praktisk mulig, og hvis noen tror universitetet vil fortsette å være blant de beste innen klimaforskning ved å ligge på latsiden, må de tenke om igjen. Tidligere innlegg fra andre medlemmer av miljøbevegelsen gir også inntrykk av at enkelte mener at vi er forbi det punktet der vi trenger dokumentasjon om klimaendringene. Dette er galskap – bare ved å gi politiske beslutningstakere stadig bedre informasjon om alvorligheten av situasjonen kan vi gi dem det grunnlaget som trengs for å fatte veloverveide beslutninger.

Det ser også ut til at Grønn liste tror at klimaforskning og forskning på fornybar energi er to sider av samme sak, og at en satsing på det ene bør være en satsing på det andre. Dette er ikke riktig. Det er to vidt forskjellige ting som krever vidt forskjellig kompetanse, og som henter penger fra vidt forskjellige kilder.

Da vil det virke mot sin hensikt å be universitetet bli best på begge deler, når UiB kan være best på klimaforskning og NTNU kan være best på fornybarforskning. Mye av forskningsmidlene gis gjennom nasjonale bevilgninger utsatt for konkurranse. Hvis UiB får penger, vil det da medføre at noen andre ikke får dem. Derfor mener vi at man oppnår langt mer ved arbeidsdeling.

Grunnene til at Grønn listes endringsforslag til prinsipprogrammet ikke gikk gjennom i Studentparlamentet, er flere. Den viktigste er at det blir lagt som premiss at UiB har forskning på fornybar energi som et av sine satsingsområder. Det er ikke sant, og da listens representanter fikk spørsmål om dette i Studentparlamentet tidligere i høst, var svaret at rektor «har sagt det i avisen en gang». Dette er bare ett av mange eksempler på slapp omgang med fakta fra Grønn liste.

Det er heller ikke riktig, slik det sto i forrige ukes innlegg, at endringsforslaget ble tolket som om Grønn liste ønsker å fjerne all forskning ved fakultetene som ikke har klimarelevans. Rett nok synes ofte sobre sosialdemokrater at miljøraddisene i Grønn liste er for radikale, men vi forsøker likevel ikke å tolke folk i verste mening. Vi mener det er feil å vedta politikk som ikke har rot i virkeligheten, er dårlig skrevet og er full av faktafeil.

Det skal også legges til at Grønn liste ble spurt i Studentparlamentet om ikke denne frenetiske ensrettingen mot klima- og fornybarforskning vil gå ut over forskernes akademiske frihet, i og med at det legges opp til utstrakt bruk av tvang. Det ville være et ganske radikalt brudd med den praksisen som blir ført ved UiB, dersom forskere plutselig skulle bli nektet å forske på noe fordi det involverer olje. Grønn listes representant svarte at deres forslag ikke ville innebære noe brudd på akademisk frihet; det ville bare føre til at forskerne mistet jobben (sic!). Forstå det den som kan.

Men vi er alle selvfølgelig enige om, slik representantene skriver i innlegget, at menneskeskapte klimaendringer er et faktum, og at vi helst burde tatt konsekvensene innover oss i går. Vi er også enige i at universitetet bør spille en viktig rolle i å utvikle samfunnet i en retning som sikrer bærekraft for fremtiden. Derfor vil vi sammen med Liberal liste fremme en resolusjon på neste møte i Studentparlamentet, som klart og tydelig, fritt for språklig anemi og feilaktige premisser, sier hva vi forventer av UiB.

Hvis alle listene og fakultetsrepresentantene kan samle seg om et bredt klimaforlik, vil saken få det utfallet den fortjener og trenger.