Fremtidens arbeidstakere trenger mer enn bare teori

Tekst: Pernille Reitan Jensen, Pål Halle Johnsen og Jin Sigve Mæland fra HF-listen.

Hvert år utdanner Universitetet i Bergen (UiB) en rekke studenter. Når disse studentene skal ut i arbeidslivet, mangler de ofte tro på at noen vil ha dem og deres egne evner.

I en undersøkelse gjort av Norsk Studentorganisasjon (NSO) i 2012, kommer det frem at 46 prosent av humanistiske- og samfunnsvitenskapelige-studenter (HumSam) opplever at de ikke er attraktive for arbeidslivet. Samtidig viser en av UiOs tidligere arbeidslivsundersøkelser at arbeidsgivere flest er godt fornøyde med HumSam-studentene. Tiltro til at egne evner kan omsettes til yrkeslivets forventninger er lave. For å endre dette, mener vi i HF-listen at mer praksis og praksisnære emner vil være en god brobygger mellom universitetsboblen og arbeidslivet. Både universitetsansatte, arbeidslivet og studentene trenger å bli mer bevisste på hvordan den teoretiske kunnskapen kan omsettes til praktiske ferdigheter, slik at man får styrket studentenes yrkesmessige selvtillit.

En kandidatundersøkelse gjennomført av Karrieresenteret i 2011 viser at 65 prosent av studentene ønsker mer praksis gjennom studiet. Et mål må være å skape et mindre gap mellom teoretisk kunnskap og praktisk nytteverdi, slik at studentene kan se en sammenheng mellom det de studerer og potensielle jobber etter endt studie. Flere praksisfag, muligheten til å skrive master i samarbeid med en bedrift, og opprettelsen av flere organisasjoner som «Jussformidlingen» mener vi i HF-listen vil være svært gode tiltak, som vil ruste studentene kraftig opp i møte med arbeidslivet. Disse og lignende tiltak vil også gi studenter i større grad muligheten til å se arbeidslivsrelevans allerede tidlig i studiet.

Praksisfaget «Praktisk Informasjonsarbeid» er et prakteksempel på et godt praksisfag og et eksempel til etterfølge for andre praksisfag. Faget fikk i fjor «Ugleprisen». «Ugleprisen» er UiBs interne pris for utdanningskvalitet, og viser at praksisfag kan, med hardt og målrettet arbeid, bli svært gode og nytterike.

På UiB virker det per i dag som om kun profesjonsstudiene har klare retningslinjer. For vanlige bachelor- og masterfag finnes det i dag ikke et konkret reglement for praksisemner ved UiB. Det vil si at det er opp til hvert enkelt institutt å bestemme hvorvidt de ønsker å ha praksisfag, hvilket omfang og hvilket innhold faget skal ha. Vi mener at praksisemner er noe som UiB sentralt i større grad må ta styringen på, slik at vi får flere og bedre praksismuligheter. HF-listen vil førstkommende møte i SP-UiB fremme en resolusjon som ber om nettopp dette. Vi håper å få med oss de andre listene i SP-UiB slik at vi sammen kan legge et kollektivt press både på administrasjon sentralt og instituttene lokalt for å opprette flere praksisfag.