Hør på studentene!

Leserinnlegg_JHM_02

ARKIVFOTO: Jarle Hovda Moe

Det er et stort problem når studiebarometeret viser at Universitetet i Bergen (UiB) skårer lavt på studenters følelse av medvirkning. Sosialdemokratisk liste vil sikre studentenes innflytelse på UiB.

Tekst av: Eivind A Valestrand, Vilde Glosemeyer Havrevold, Marius Prytz, Lars Arne Nilssen i Sosialdemokratisk liste ved Universitetet i Bergen.

Når enkelte institutter og fakulteter ikke tar studentmedvirkning på alvor, skapes en økt distanse mellom ansatte og studenter. Dette ønsker vi i Sosialdemokratisk liste å gjøre noe med!

De fleste studenter har ikke en reell mulighet til å diskutere med underviserne. Slik blir distansen mellom vitenskapelig ansatte og studentene stor. Vi vil at vitenskapelige ansatte skal ha et visst antall timer besøkstid hver uke, der studenter kan møte dem for å diskutere det de måtte ønske. Dette er ment å gi studentene bedre oppfølgning, men skal også gi økt medvirkning fordi studentene vil kommunisere mer med sine undervisere.

Studentene må ha lav terskel for å varsle om kritikkverdige forhold. I kritikkverdige situasjoner skal studentene føle trygghet i at de kan varsle – og vite at UiB tar saken alvorlig og følger den opp. Samtidig må det å varsle om dårlig undervisning i et fag ikke medføre reprimande eller potensielt en dårlig karakter!

For å sikre at kritikkverdige forhold følges opp, foreslår vi standardiserte emne- og seminarevalueringer. Innholdet i evalueringen skal kunne sammenlignes over tid, slik at studentene kan følge endringene som gjøres. Tillitsvalgt eller fagutvalg skal godkjenne evalueringen, slik at evalueringen reflekterer studentenes perspektiv. Slik kan undervisningen endres i tråd med studentenes behov. Fakultetene skal i tillegg utforme en læringsmiljømelding hvor pågående forbedringsarbeid beskrives.

Studentutvalgene har sterk kontakt med studentmassen, og har et stort ansvar for å sikre den gode studiehverdagen. De har god oversikt over problemer som berører studentmassen. Vi ønsker å styrke deres rolle, gjennom å sikre dem gode arbeidsforhold. Alle studentutvalgene bør ha eget kontor og trygge økonomiske rammer til å gjennomføre sitt arbeid.

Alle studentorganisasjoner har noe særegent med seg – de er tuftet på studenters engasjement. Studenter som engasjerer seg har mulighet til å få til hva de ønsker. Vi ønsker lederkurs for studenter som er engasjerte i studentorganisasjoner, for å sikre dem støtte til å utføre sitt arbeid best mulig.

En utfordring vi ser i engasjerte studenters hverdag, er fravær fra obligatorisk undervisning. Undervisning bør kun være obligatorisk hvis den gir kompetanse som ikke kan erstattes på annet vis. Det må tilrettelegges for at studenter med tillitsverv har mulighet til å kompensere for et nødvendig fravær, slik at de kan delta på det som er viktig for å sikre studentenes innflytelse på UiB.

Dette er tiltak vi mener kan bidra til å gi studentene reell innflytelse på UiB. Og det er noe av det som kjennetegner Sosialdemokratisk liste – vi gjennomfører saker viktige for å gjøre studiehverdagen bedre for studentene ved UiB.