Hvorfor er ikke Universitetet i Bergen forberedt på klimaendringene?

Tekst: Svein-Martin Stenseth og Fredrik Vikse – MDGs studentorganisasjon Grønne Studenter
Thomas Bjørkeland – Grønn liste, UiB

DETTE ER SAKEN

Svein-Martin Stenseth og Fredrik Vikse er medlemmer i Miljøpartiet De Grønne sin studentorganisasjon Grønne Studenter.

Thomas Bjørkeland er representant for Grønn liste i Studentparlamentet ved UiB.

Paradokset er; hadde en spurt representantene i Studentparlamentet og rektoratet om de mener at menneskeskapte klimaendringer er et faktum, hadde nok ingen av dem svart nei. Hvorfor fører ikke da denne anerkjennelsen til en endring i Universitetets strategier?

Universitetet eksisterer ikke i et vakuum. Tradisjonelt har universitetets hovedrolle vært å skape kunnskap og forskning som bidrar til å utvikle samfunnet i riktig retning. Hvorfor endres da ikke prioriteringene ved Universitetet i Bergen (UiB) slik at man speiler den klimakrisen verden står overfor? For denne nødvendige kursendringen har en sett lite av fra rektoratets side. Derimot har de brukt begrepet «akademisk frihet» aktivt som argument mot inngrep på dagens struktur. De ønsker å gi oss det inntrykket at prioriteringer og satsinger er det samme som kontrollering av hver enkelt forsker.

Mye handler også om penger. Rektoratet har et mål om ekstern finansiering. Problemet med denne strategien er at siden det ikke finnes noen større bedrifter som jobber med fornybar energi i Norge, dermed er det ingen aktører som har egeninteresse av å bidra med midler til fornybar forskning ved UiB. Siden rektoratet ønsker å opprettholde strategien om privat finansiering, finnes det ikke mange andre alternativer enn oljeselskapet Statoil. Det er her vi advarer. Slik denne strategien fungerer får Statoil for mye makt over universitet. For en fornybar satsing ved UiB vil jo ikke være i Statoils egeninteresse.

En kunne kanskje forvente endringsvilje hos studentene? Men i Studentparlamentet har engasjementet vært størst for status quo. Dette ble tydelig illustrert ved høstens møter i Studentparlamentet, hvor diskusjonen har dreid seg om hvilke målsetninger universitetet skal ha i forbindelse med klimakrisen. Setningen «Universitetet i Bergen skal fortsette å være i verdenstoppen innen klimaforskning og at dagens nivå innen forskning på fornybar energi bør videreføres» fikk flertall i utarbeidingen av Studentparlamentets prinsipprogram. Slik punktet er formulert gir man inntrykk at det ikke er noe behov for økt satsing på klimaforskning ved UiB. Dernest fremstilles det slik at UiB i sin helhet er i verdenstoppen, mens i realiteten er det Bjerknessenteret som har denne posisjonen.

Dette er direkte misvisende, og Studentparlamentet avfeier dermed nødvendigheten av endring. Vi i Grønn liste mener at vi selvsagt skal fortsette å dokumentere klimaendringene slik som Bjerknessenteret er ledende på, men dette er ikke nok. Vi trenger fokus på konkrete tiltak for å motvirke klimaendringene og strategier for omstilling til fornybarsamfunnet. For å få til dette, er satsingen nødt til å inkludere de ulike fakultetene ved universitetet. Vi foreslo derfor å endre setningen i prinsipprogrammet til følgende: «Universitetet i Bergen i sin helhet skal ha som mål å nå verdenstoppen innen tverrfaglig klimaforskning og UiB må tydelig realisere sitt mål om sterk satsing på fornybar energi». Dette endringsforslaget ble bevisst tolket som om vi ønsker å fjerne all forskning ved fakultetene som ikke har klimarelevans, og stemt rett ned.

Ved sist møte i Studentparlamentet kom vi med to konkrete forslag til strukturell endring; å opprette en fornybaravdeling ved hvert fakultet, slik at både grunnforskningen og spesialiseringen mot klimakrisen ivaretas. Dernest at petroleums- og prosessteknologisk forskning i tillegg til det tilhørende studieprogrammet erstattes med fornybar energiforsking og studieprogram. Som tydelig ville vise at universitetet anerkjenner den menneskeskapte klimakrisen og nødvendigheten av endring. Det mest problematiske var ikke at forslagene ble stemt ned, men at en i Studentparlamentet ikke kan enes om noe som gir klar kursendring, som gjør at det ikke kommer noe nødvendig krav fra studentene.

Det er uten tvil at skal universitet ha som hovedmål å tjene samfunnet; er en strategisk satsing på fornybarsamfunnet på tvers av universitetets fakulteter det som må til. Dette er en fremtidsrettet satsing som universitet vil kunne se tilbake på med stolthet.