Rektoratet ønsker en faglig mentor til alle

– Oppfølging og veiledning er en avgjørende faktor for motivasjon, innsats og innsikt.

Tekst: Dag Rune Olsen, Rektor ved Universitetet i Bergen.

Tommy Aarethun, leder av Studentparlamentet på UiB, ønsker seg en mentorordning til alle studenter for å sikre bedre læringsutbytte og økt gjennomføring. Dette er rektoratet enige i at er et godt forslag. Universitetsstyret fikk på møte 12.2, som del av sin behandling av første tekstutkast til UiBs strategi 2016-2022, foreslått at universitetet innen 2019 skal ha fått på plass en slik ordning.

Etter rektoratets vurdering er oppfølging og veiledning en avgjørende faktor for motivasjon, innsats og innsikt. Sammen med digitalisering og endrede undervisningsformer kan det være med å øke læring og fullføring.

En mentorordning for alle er dog et forslag som krever frigjøring av ressurser og et omfattende arbeid med å finne optimale strukturer som gjør det gjennomførbart og formålstjenlig. Så sant forslaget om mentorordning endelig vedtas som del av UiBs nye strategi, vil vi raskt gå i gang med utredning og forsøksordninger. Vi håper at både fagmiljøer og studenter aktivt vil benytte mulighetsrommet og bidra til at møtet mellom student og vitenskapelig ansatte blir opplevd som trygt, nyttig og lærerikt.