Stadig flere kvinner i akademias toppstillinger

illustasjonsbilde_kjønnsubalanse_LRT_01

SKJEV BALANSE. 28,2 prosent av lederstillinger i akademia er besatt av kvinner. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Men Norsk Studentorganisasjon er ikke fornøyd.

Flere funn fra rapporten
  • Fire av ti gjennomfører bachelorgraden på normert tid.
  • Andelen emner som undervises på et annet språk enn norsk har økt fra 10 til 20 prosent på ti år.
  • 42 prosent av karakterene som ble gitt ved norske studiesteder i 2016 var toppkarakterene A eller B, mens åtte prosent var strykkarakterer.
  • I snitt oppgir norske studenter å bruke 35,4 timer i uken på studier.
  • Tannlegestudentene bruker flest timer på studiet (49,7), sosiologistudentene bruker minst (24,7).

Kilde: DN.

Denne uken lanserte Kunnskapsdepartementet (KD) sin årlige tilstandsrapport for høyere utdanning. Blant det som kommer frem i denne er at kvinneandelen i faglige toppstillinger, som professor- og forskningsstillinger, har økt med ett prosentpoeng slik det har gjort de siste ti årene.

Andelen kvinner i akademias toppstillinger er nå på 28,2 prosent. I 2007 var denne andelen 10,2 prosent.

– Langt igjen

– Vi er selvsagt glade for at kvinneandelen vokser i faglige toppstillinger. Samtidig ser vi at det er langt igjen, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Kunnskapsministeren mener at siden det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning, bør dette også gjenspeiles i professor- og forskningsstillinger.

Dette er Norsk Studentorganisasjon (NSO) enig i, og skriver i en pressemelding at utviklingen går for sakte.

– Det er et flertall av kvinner blant studentene i høyere utdanning, men hvor blir det av kvinnene når toppstillingene skal fylles, spør NSO-leder Marianne Andenæs. 

Vi er ikke tjent med at akademia er dominert av ett kjønn.

Marianne Andenæs, Norsk studentorganisasjon.

22 år til kjønnsbalanse

Andenæs og NSO har regnet ut at med dagens tempo vil det være kjønnsbalanse om først 22 år. De mener at dette er for lenge til, og at det allerede nå bør iverksettes konkrete planer for å få et mangfold og likestilling.

– Det må jobbes aktivt for en bred rekruttering både blant studenter og ansatte. Vi er ikke tjent med at akademia er dominert av ett kjønn, sier Andenæs.

Blant det NSO mener bør undersøkes er hva som gir merittering, sammensetning av tilsetningsutvalg og muligheten for å kombinere arbeid og familieliv.