Stengte nok et fusjonsmøte

IMG_4595 (2)

STENGT. Slik så det ut da SP-HiB stengte dørene forrige semester. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Det jobbes på spreng for å organisere et nytt studentdemokrati på Høgskulen på Vestlandet. Men møtene skjer, i år som i fjor, bak lukkede dører. Dette fører til svekket tillit, mener jusprofessor.

Fusjonskomiteen
  • Skal finne løsninger for et felles studentdemokrati og forberede det første parlamentsmøtet i ett nytt studentorgan.
  • Har fått myndighet fra studentparlamentene ved fusjonens tre høgskoler til å ta avgjørelser knyttet til gjennomføringen av det første møtet i det nye studentparlamentet.

1. januar åpnet den nye Høgskulen på Vestlandet (HVL), men et studentdemokrati er ennå ikke på plass ved institusjonen. For øyeblikket er fortsatt styrene i de gamle studentparlamentene i henholdsvis Stord/Haugesund, Bergen og Sogn og Fjordane øverste studentorgan.

Dette er ulovlig, sier jussprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt.

Universitets- og høyskoleloven (§ 4-1 nr. 1) må forstås slik at det i alle fall må være ett demokratisk valgt studentorgan som omfatter hele institusjonen, som kan tale med en felles stemme på vegne av alle studentene.

For å finne ut av hvordan det nye studentdemokratiet skal organiseres, har det blitt satt ned en fusjonskomité (se faktaboks). Komiteens styreleder, Kim Kantardjiev, er klar over hva loven krever av studentdemokratiet. Han mener likevel at det ikke har vært mulig å få til dette, før det har blitt tatt inn en organisasjon som legger til rette for valget.

Men studentpolitikerne har brukt flere måneder på dette. Har ikke det vært nok tid?

– Arbeidet med dette har nok tatt lengre tid enn de tidligere studentparlamentene hadde sett for seg, men vi jobber med å få alt på plass så raskt som mulig, sier han.

Kantardjiev ble ikke involvert i fusjonsprosessen før midten av november 2016.

Slapp ikke pressen til
Kim Pressebilde

SENT I GANG. Styreleder Kim Kantardjiev ble ikke involvdert i fusjonsprosessen før midten av november 2016. FOTO: NSO

Fusjonskomiteen hadde møte i helgen, men da Studvest tok kontakt for å dekke møtet, lød beskjeden at verken media eller andre utenforstående fikk komme. Dette ble begrunnet med at styremedlemmene skulle kunne diskutere fritt, noe som ikke kom til å være tilfelle med Studvest til stede.

– Dessuten er dette bare et arbeidsmøte hvor vi utarbeider forslag som skal vedtas senere av det nyvalgte studenttinget. Hadde dette vært et møte der noe skulle bli vedtatt, hadde vi åpnet for media, legger styreleder Kantardjiev til.

Svekker tilliten

Jusprofesor Bernt reagerer på hemmeligholdet. Han understreker at fusjonskomiteen rent juridisk har lov til å stenge møtet, men sier at siden fusjonen angår alle studentene ved HVL, bør de få innsyn i det som skjer på møtet.

– Det er ikke bare det som kommer ut i etterkant som er viktig, men også prosessen og diskusjonene underveis, sier han.

Bernt mener dette svekker tilliten til de folkevalgte.

– Min mening er at de folkevalgte i det lange løp tjener på å være åpne, både av hensyn til demokratisk deltakelse og for å bevare oppslutningen om og tilliten til de avgjørelsene som treffes.  

Kantardjiev tror på sin side at de lukkede møtene ikke vil føre til svekket tillit.

–Jeg tror folk har forståelse for at det ikke er rom for å åpne alle møtene i det forberedende arbeidet.

Hadde dette vært et møte der noe skulle bli vedtatt, hadde vi åpnet for media

Kim Kantardjiev, styreleder i Fusjonskomiteen
Dette ble diskutert

Kantardjiev informerte Studvest på forhånd om at møtet skulle brukes til å diskutere valgreglement, forretningsorden, vedtekter, handlingsprogram og prinsipprogram. Et annet sentralt spørsmål var hvordan man skal organisere de tillitsvalgte på campusene.

Det har ikke blitt skrevet et offentlig referat fra møtet, men Kantardjiev har informert Studvest om at komiteen har blitt enig om følgende:

  • Hvordan styret skal utformes det neste året: 3 representanter fra HiB, 2 fra HiSF og 2 fra HSH. 
  • Valg skal avholdes i perioden 20-27 Januar. Konstituerende valg skjer i februar.

I tillegg til dette skal komiteen også ha kommet langt på vei i diskusjoner angående økonomireglement, vedtekter og valgreglement.