Studvest har misforstått fundamentalt

Det sies at man aldri skal la fakta komme i veien for en god sak. Her har Studvest åpenbart tatt ordtaket bokstavelig.

Tekst: Johanne Vaagland, førstekandidat for Sosialdemokratisk liste, Lars Arne Nilssen, studentparlamentarisk leder for Sosialdemokratisk liste.

I onsdagens utgave av Studvest rettes det kraftig kritikk mot Sosialdemokratisk listes kulturpolitikk. Det er prisverdig at Studvest retter fokus mot kulturpolitikken før årets valgkamp til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, men det er synd at saken er så svak og full av feil at bildet som fremstilles ikke har rot i virkeligheten.

Den groveste blant mange feil, er at journalisten ikke vet hvordan studentdemokratiet henger sammen. Det fremstilles som en grov forsømmelse at Sosialdemokratisk liste ikke har løftet de kulturpolitiske sakene i Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB), når det faktisk er Velferdstinget som er rette organ for de aller fleste av disse sakene. Dette opplyser også Johanne om i saken. Det samme gjør Audun Syltevik fra Venstrealliansen, uten at den feilaktige vinklingen er revurdert av den grunn. Hvorvidt vår liste har vært flinke nok til å løfte kulturpolitikken i dette og andre relevante organer får være opp til leserne og velgerne å bedømme, men fremstår merkelig at vi får kritikk for ikke å ha løftet behovet for rabatter på kinobilletter i Studentparlamentet. Der hører det simpelthen ikke hjemme. Bystyret i Bergen bestemmer ikke hvor mye penger som skal bevilges til kultur nasjonalt, selv om de nok gjerne skulle ønske det.

Så presterer journalisten å skrive at SP-UiB har 34 komiteer, og at ingen av disse jobber med kulturpolitikk. Det er så feil at det nesten er komisk, hadde det ikke vært for at dette er en viktig sak i en viktig valgkamptid. SP-UiB har tre egne komiteer – promoteringskomiteen, internasjonal komité og valgstyret – der de to første blant annet jobber med kultursaker. De øvrige er organer Studentparlamentet velger til, men som vi ikke styrer. Det gjelder for eksempel Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget og Læringsmiljøutvlaget ved UiB. Er det her Studvest mener Sosialdemokratisk liste burde tatt opp kulturpolitikk? Vi håper ikke det.

Journalisten skriver også at Kulturstyrets leder Tellef Raabe ”har til gode å bli kontaktet av SP-UiB-representanter om tips”. Dette er direkte feil, og det vet han. Raabe opplyste journalisten om at han har møtt Johanne for å diskutere kulturpolitiske saker, uten at dette har funnet veien til spaltene. Man kan bare lure på hvorfor.

Sist, men ikke minst, er det nødvendig å opplyse Studvest om at det ikke er mulig å gjennomføre et helt program i løpet av et år. Det hadde i så fall vært et særdeles svakt program, uten ambisjoner for studentdemokratiet og studentkulturen i Bergen. Dette betyr ikke at vi går til valg på saker vi ikke har planer om å gjennomføre, men det ligger i politikkens natur at man må sette seg ambisiøse mål for å få gjort mest mulig. Det tar da gjerne også lenger enn noen måneder å få fullt gjennomslag for viktige saker, men det at vi programfester dem understreker våre intensjoner og innebærer en forpliktelse om at vi skal arbeide hardt for disse sakene når det politiske handlingsrommet tillater det.

Det sies at man aldri skal la fakta komme i veien for en god sak. Her har Studvest åpenbart tatt ordtaket bokstavelig.