Takk til UiB for en tryggere eksamen!

– Universitetet har gått foran med et godt eksempel gjennom innføringen av sensorveiledninger.

Jin kvadrat_1Tekst: Jin Sigve Mæland, Fag- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

Torsdag 26.11.2015 vedtok Universitetsstyret ved UiB at det skal foreligge sensorveiledning, nivåkontroll og andre tiltak som skal sikre forsvarlig prøving ved eksamener som avlegges på UiB fra våren 2016. Applaus til UiB! Dette er et viktig steg i riktig retning for å sikre studentene trygge rammer rundt hele eksamensprosessen.

Etter overgangen til blindsensur høsten 2014 har mediene jevnt og trutt skrevet om studenter som har hoppet både to og tre karakterer opp eller ned. Dette har medført en ekstra usikkerhet rundt eksamen generelt, og klagemulighetene spesielt. En innføring av sensorveiledning vil forhåpentligvis minske de uforståelige hoppene på karakterstigen. En sensorveiledning skal si noe om læringsutbytte i emnet, pensumet i faget og hvilke forventninger som finnes til eksamensbesvarelsen. Med denne informasjonen kan klagesensor fortsatt gjøre ny og blind vurdering av den første sensuren; forskjellen er at ny sensor nå vet hvilke rammer eksamen er gjort under.

Samtidig som sensorveiledningen skal være et sikkerhetsnett ved klagesensur, gir sensorveiledning også studentene en større forståelse av hvordan vi blir målt ved eksamen. Sensorveiledning vil gi studentene en rettesnor som sier noe om hvor universitetet mener vi bør ligge, og så vil det være opp til studentene selv å vurdere hvor nært eller fjernt man er fra å oppfylle de kriteriene som er satt. På den måten gjøres eksamen om til en læringsprosess der det blir opp til studentene selv å finne begrunnelsen ut ifra de gitte rammene.

Å få stadfestet sensorveiledninger i studie- og gradsforskriften til UiB er et godt skritt på veien, men vi er ikke helt i mål ennå. Dagens ordlyd er fortsatt veldig bred, og åpner for flere tolkninger og muligheter. Når vi nå har fått foten innenfor døren, er det opp til oss å påvirke hvordan sensorveiledningen skal formes videre. Vi har fått til en endring sentralt, men det er opp til studentene lokalt, sammen med de faglige ansatte, å pushe frem en så god sensorveiledning som mulig.

Universitetet har gått foran med et godt eksempel gjennom innføringen av sensorveiledninger. Nå må vi ta vare på denne lissepasningen og sikre gode og trygge rammer rundt eksamen for alle UiBs studenter.