UiB skal bli Norges beste universitet

Dag Rune Olsen_SA_01

AMBISIØS. UiB-rektor Dag Rune Olsen har lagt listen høyt i den nye universitetsstrategien. Arkivfoto: Simen Augustin

UiB skal på fire år få forskningsmiljø i verdensklasse, og utdanne Norges mest attraktive studenter. Nå begynner jobben med å finne ut hva dette innebærer og hvordan de skal få det til.

Torsdag vedtok styret ved Universitetet i Bergen (UiB) strategiplanen for universitetets arbeid de kommende fire årene. Tittelen på strategien er «Hav – Samfunn – Liv», og viser til de tre satsingsområdene på forskning inne marin, globale utfordringer og klima og energiomstilling.

Rektor Dag Rune Olsen sier dokumentet skal si noe om verdiene UiB skal stå for, mens arbeidet med å konkretisere hva dette vil bety i praksis står for tur.

– Det er viktig at strategien sier noe om hva vi står for og hvem vi er. Vi er et universitet som engasjerer bredt, og der forskningen skal være nysgjerrighetsbasert. Men det er egentlig nå arbeidet begynner. Noen av målene krever at vi følger opp med handlingsplaner, mens andre mål må vi jobbe kontinuerlig med, og ha rullerende planer.

Må konkretiseres

Fra 2016 til 2022 får Olsen og resten av rektoratet mye å skulle ta tak i. I strategiplanen har de satt seg mål blant annet om at de skal utdanne Norges mest attraktive studenter, at 85 prosent av studentene skal være i relevant arbeid innen to år etter utdanningen, og at gjennomføringsgraden på både bachelor- og masternivå skal øke.

Leder i Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB), Johanne Vaagland, er glad for at rektoratet setter seg ambisiøse mål, og varsler at de vil være tydelig tilstede i det videre arbeidet med å konkretisere hvordan de skal nå målene.

– Ambisjonsnivået er høyt, og det er bra. Det er tydelig at de satser på digitalisering, kunnskapsklynger, og forskningsbasert og variert undervisning. Det er en del formuleringer i planen som legger opp til at vi kan jobbe med å få inn en del av våre ønsker i handlingsplanene som kommer. Her er det rom for å konkretisere, sier hun.

Savner mentorordningen

I det første utkastet av planen sto det at UiB ønsket å innføre en mentorordning for alle studenter innen 2019. Det innebærer at alle studenter får en vitenskapelig ansatt som har ansvar for dem, som veileder og mentor. Dette har derimot ikke blitt med i det endelige dokumentet.

– Vi har fått signaler om at alle studenter skal ha mentor innen 2019, så da er det rart at den har blitt tatt ut. Det betyr at vi må følge den godt opp, og sørge for at vi får ordningen inn i andre handlingsplaner, sier Vaagland.

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, forklarer at punktet ble ansett som et konkret tiltak for å nå strategimålet om å øke andelen som skal gjennomføre bachelorutdanningen. Punktet ble derfor fjernet for at det skulle innarbeides i en handlingsplan.

– Vi har ikke gått bort fra målet. Utdanningsutvalget skal diskutere om vi skal ha en handlingsplan for utdanning, der mentorordningen vil være en del av den.

Vil ha mer tverrfaglighet

Ifølge planen skal hvert fakultet ha fagmiljø i verdensklasse, og UiB skal ha flere fagmiljø av høy internasjonal standard. For å nå de ambisiøse målene vil rektor Olsen satse stort på tverrfaglige forsknings- og undervisningsmiljø, samle ulike aktører i kunnskapsklynger, og gi studentene større rom for å spesialisere seg innen ulike felt.

– Vi vil bygge ned disinsentiver mot tverrfaglighet, vi vil jobbe tettere opp mot andre forskningsmiljø, og vi ønsker å tilby større tverrfaglighet i utdanningene våre. Vi må ta innover oss at vi kan utvikle studiene våre i ulike retninger.

– Økonomiprofessor ved UiB, Hans Hvide, kritiserer strategien for å være «tynn», «sprike i alle retninger» og «uten klare prioriteringer». Hva tenker du om det?

– Det vil være ulike syn på hvor spisset en strategi bør være, og det er sikkert flere enn Hvide som gjerne skulle ha sett en enda tøffere prioritering og spissing. For oss har det imidlertid vært viktig også å ivareta bredden ved UiB. Vi håper at strategien i tilstrekkelig grad ivaretar denne samtidig som den tydeliggjør vår profil, svarer Olsen.

Han legger også til at styret allerede har bedt om konkrete handlingsplaner og tiltak knyttet til de spesifikke målene som settes i strategien. Det arbeidet påbegynnes nå.