Ingen i Bergen studerer like sakte som UiB-studentene

TAR TID. 66.2 prosent av studentene ved UiB fullfører ikke studiet på normert tid.FOTO: THEA STEPHANSEN

TAR TID. 66.2 prosent av studentene ved UiB fullfører ikke bachelorstudiet på normert tid. FOTO: THEA STEPHANSEN

Tall fra 2016 viser at studentene ved de ulike høgskolene i Bergen fullfører bachelorgradene sine atskillig raskere enn ved universitetet. Bare én av tre UiB-studenter klarer en bachelorgrad på tre år.

I Stortingsmeldingen «Kvalitet for kultur i høyere utdanning» kommer det fram at Kunnskapsdepartementet vurderer å endre reglene for hvordan Lånekassen omgjør lån til stipend. Det kan føre til at studenter blir nødt til å fullføre en hel bachelor-eller mastergrad før lånet blir omgjort.

Tall fra Database for statistikk om høgre utdanning viser at studentene ved Universitetet i Bergen (UiB) er dårligst til å gjennomføre studiene på normert tid sammenlignet med de ulike høgskolene i syvfjellsbyen.

Bedre studentoppfølging skal gi bedre gjennomføring

Bare 33,8 prosent av dem som begynte på studiet i 2013 var ferdig i 2016. Dette er en nedgang fra 2015, hvor 35,8 prosent av studentene gjennomførte på normert tid.

– Det er en uønsket nedgang i gjennomføring som vi vil prøve å snu gjennom tiltak for bedre studentoppfølging og studentaktiv læring, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.

Hun forteller at UiB ønsker å stimulere til progresjon i studiene gjennom mer studentaktiviserende lærings- og undervisningsformer, varierte vurderingsformer og mentorordninger.

– Vi legger også opp til at studentene skal arbeide med fag gjennom hele semesteret, slik at de er best mulig forberedt til sluttvurdering for emnet.

Kunststudentene best

statistikk-01På den andre enden av skalaen kom det som tidligere var Kunst-og designhøgskolen i Bergen (KHiB) best ut. Blant deres bachelorstudenter gjennomførte 68,6 prosent på normert tid. KHiB har nå fusjonert med UiB, og har blitt til Fakultet for kunst, musikk og design.

– Vi er fornøyd med at 68 prosent av studentene fullførte innen fristen. Dette henger sammen med vårt opptakssystem som er basert på intervjuer og motivasjonsbrev, sier tidligere rektor ved KHiB og nåværende dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design, Gerd Tinglum.  

Hun mener opptaksmetoden gjør at fakultetet får ekstra motiverte studenter.

– Når vi tar imot studenter deler vi dem inn i mindre grupper, der de får en introduksjon til studiemulighetene, blir kjent med fagstab og medstudentene. Det gjør at vi blir ekstra godt kjent med studentene, slik at vi kan følge med både på faglig utvikling og eventuelle utfordringer som kan oppstå underveis.

NHH, BI og HiB henger med

Den tidligere Høgskolen i Bergen (HiB) hadde en gjennomføringsgrad med 57,6 prosent. HiB har nå vært gjennom en fusjon og er blitt til Høgskolen på Vestlandet (HVL).

– Vi er fornøyde med at HiB lå godt over gjennomsnittet på landsbasis. Vi har gjennom flere år fokusert på gjennomstrømming, spesielt på ingeniørstudiet hvor det har vært ekstra utfordrende. Det er viktig at vi viderefører dette til HVL, sier utdanningsdirektør ved HVL på Campus Bergen, Kristin Ravnanger.

Når det gjelder økonomiutdanningene i Bergen hadde Norges handelshøyskole (NHH) og BI Bergen en gjennomføringsgrad med henholdsvis 58,2 og 43,2 prosent.

Begge disse skolene er fornøyde med tallene.

– Vi er rimelig fornøyde med at 58 prosent av bachelorstudentene fullfører på normert tid, særlig på bakgrunn av at tallet var 38 prosent i 2012. I henhold til Studiebarometeret arbeider NHH-studentene godt med studiene, sier rektor ved NHH, Frøystein Gjesdal.

Han tror imidlertid at gjennomstrømningen kan økes ytterligere, blant annet fordi det ble innført en ny studieplan i 2015 som krever at studentene arbeider jevnere over semesteret.

Kommunikasjonssjef ved BI, Ole Petter Syrrist-Leite, mener det er viktig å innarbeide god studieteknikk fra dag èn. Dette vil påvirke fullføringsgraden.

– BI stiller fra første uke strenge krav til progresjon. De som ikke jobber hardt og avlegger et visst antall eksamener i løpet av det første året får ikke fortsette videre i studiet.

Han legger til at BI har et kontinuerlig fokus på både personlig- og faglig veiledning gjennom kurs, samtaler og coaching.

Gjennomsnittet på landsbasis er 44 prosent. NLA og Høyskolen Kristiania har ikke unike tall fra Bergen, og er derfor ikke omtalt.