Ulike studenter, like muligheter

Leserinnlegg_universitetsstyret_02

LESERINNLEGG: Vil du ha bedre undervisere, en enklere studiehverdag og universitet som bruker sitt samfunnsansvar mer aktivt? Da bør du stemme Jin Sigve Mæland og Johanne Vaagland til universitetsstyret.

Jin Sigve Mæland

Kandidat til universitetsstyret ved UiB, Jin Sigve Mæland. FOTO: SP-UiB

Som student ved UiB skal man kunne få den beste undervisningen. For å oppnå dette er det viktig at vi sidestiller det å være en god underviser med det å være en god forsker. Dette oppnår vi først etter vi har hevet undervisningens status, bygget ut kursmulighetene og lagt pengene på bordet slik det er mulig å stige i gradene gjennom det å være en god underviser. God forskning skal ikke være den eneste veien til topps.

Det skal være enkelt og forutsigbart å studere ved UiB. Semesteret skal være planlagt i god tid, undervisning skal foregå etter en gitt plan og informasjon skal være lett tilgjengelig gjennom en app. Obligatorisk undervisning skal være tydelig markert og det skal lages sentrale retningslinjer for hva som kan være obligatorisk. I studiebarometeret til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) var mulighetene for medvirkning noe av det studentene mente var dårligst. Vi vil gjøre det enklere å gi tilbakemelding gjennom å synliggjøre UiBs eksisterende systemer for tilbakemelding, og jobbe for at UiB skal ta i bruk nye verktøy og metoder som styrker studentenes mulighet til medvirkning.

Johanne Vaagland

Kandidat til universitetsstyret ved UiB, Johanne Vaagland. FOTO: SP-UiB

Som en sentral aktør i norsk høyere utdanning må UiB være bevisst sitt samfunnsansvar. UiB samarbeider med mange ulike aktører, og vi mener at UiB i langt større grad må være åpne både ved videreføring og etablering av disse samarbeidene; vi kan nevne Akademiaavtalen som eksempel. UiB må også synliggjøre hvilke føringer de ulike samarbeidsavtalene legger, og etiske og miljømessige hensyn må ivaretas. UiB har som utdanningsinstitusjon også et ansvar for å svare på fremtidens utfordringer, og bør fokusere på utdanning og forskning innen klima og fornybar energi.

Det siste året har vi hver dag lagt inn en innsats for å representere studentene ved UiB på en god måte. Det har vi gjort både gjennom fulltidsverv i Arbeidsutvalget til Studentparlamentet, gjennom sentrale verv i Norsk Studentorganisasjon, og i andre utvalg på UiB, som utdanningsutvalget og likestillingskomiteen. Vi har vært i jevnlig kontakt med studentutvalgene på fakultetene gjennom hele året, og har derfor også god kjennskap til de lokale utfordringene som finnes på fakultetene. I tillegg har vi erfaring fra ulike deler av studentkulturen og studentmediene. Med en omfattende bakgrunn som studenttillitsvalgte mener vi at vi har den erfaringen og kunnskapen som skal til for å være gode studentrepresentanter i universitetsstyret.

Mange av de sakene som skal gjennom universitetsstyret det kommende året har vi jobbet med gjennom å være studentenes representanter i universitetets ulike råd og utvalg. Dette er en ballast vi mener er uvurderlig, og som gjør at vi kan følge opp de prosessene som vi har vært med på å starte. Kontinuitet vil gagne studentene ved UiB. Hvis du stemmer oss frem, lover vi å gjøre alt vi kan for å gjøre din studenthverdag bedre.

Godt valg!

Hilsen Jin og Johanne.