Vi anbefaler utveksling, og fortsetter å jobbe for å gjøre den enda bedre

HF. Mailen er sendt til studenter ved det Humanistiske Fakultet. ARKIVFOTO: NOPARDOL PAO

ARKIVFOTO: NOPARDOL PAO

LESERINNLEGG: «Det at vi prøver å imøtekomme individuelle ønsker fra en student, betyr ikke at vi kan gå ut med en generell anbefaling om en slik løsning.»

Debatt

Ønsker du å skrive et leserinnlegg i Studvest? Send inn til debatt@studvest.no.

 

TEKST AV: Claus Huitfeldt, prodekan for utdanning og internasjonalisering. FOTO: UIB

TEKST AV: Claus Huitfeldt, prodekan for utdanning og internasjonalisering. FOTO: UIB

Steinar Timenes, student på lektorutdanning med master i nordisk, forteller i Studvest at han tar hele 45 studiepoeng nå i sitt fjerde semester på lektorutdanningen, for å få reise på utveksling til Spania eller Sør-Amerika neste år. Han spør hvorfor han tidligere bare har fått vite at utenlandsopphold må legges til sjette semester, og ikke at det også kan legges til fjerde semester.

Vi vil forsøke å gi et forståelig svar på dette:

Lektorutdanningene er profesjonsutdanninger, og har ingen frie studiepoeng. Dette er en utfordring når man skal finne tilfredsstillende faglige og praktiske løsninger for utenlandsopphold. På lektorutdanningen i nordisk har vi i lang tid anbefalt sjette semester for utveksling, fordi vi har ansett det som det mest gunstige – og minst problematiske – semesteret, både praktisk og faglig sett. Studentene har da ikke pedagogikk eller praksis, er godt kjent med faget sitt og er i gang med selve spesialiseringen. Studentene hadde tidligere bare emner i nordisk og fagdidaktikk dette semesteret, og det var derfor i praksis bare utveksling innen Norden som var aktuelt.

Jeg har ikke anledning til å gå i detalj om hva som konkret ble sagt, kommunisert og oppfattet i en veiledningssamtale med en enkeltstudent. Våre studenter skal være trygge på at samtalen de har med en studieveileder ikke formidles videre til andre.

Vi fastholder imidlertid vår generelle informasjon som ble gitt i dette tilfellet og som har blitt gitt til studenter med tilsvarende ønsker: Anbefalt utvekslingssemester har vært sjette semester, med utveksling innen Norden. Studenter som har ytret ønske om å reise ut i fjerde semester og ta fag ii, har likevel fått muligheten til det. Det at vi prøver å imøtekomme individuelle ønsker fra en student, betyr ikke at vi kan gå ut med en generell anbefaling om en slik løsning.

En grunn til at utveksling i fjerde semester ikke har vært generelt anbefalt, er at studentene da møter fag ii for første gang. Et utvekslingsopphold er uten tvil lærerikt, men det er også krevende og man trenger godt grunnlag for å lykkes. Særlig vil studenter på et fremmedspråkstudium kunne erfare det som utfordrende å følge ordinær lingvistikkundervisning for morsmålsstudenter ved vertsuniversitetet i sitt første semester, i stedet for å følge et tilrettelagt fremmedspråkstudium hjemme. Her vil bl.a. studentens forkunnskaper spille en rolle. Det humanistiske fakultet (HF) har sett det som en fordel at utreisende studenter har kjennskap til faget fra UiB før de drar på utveksling.

Ny rammeplan for lektorutdanningen førte til at lektorutdanning med master i nordisk i 2014 ble lagt om, slik at man i sjette semester nå har emner både i nordisk, fagdidaktikk og fag ii. I forkant av inneværende semester, da vi for første gang har et kull som tar sjette semester etter denne nye modellen, så vi at det byr på praktiske problemer å kombinere det nye opplegget for sjette semester med utveksling. Vi burde nok ha tatt fatt i denne problemstillingen tidligere.

På grunn av omleggingen av studieløpet i lektorprogrammet bestemte Programutvalget for lærerutdanning ved HF (PUHF) seg i høst for å foreslå at utveksling legges til fjerde semester. PUHF er imidlertid et rådgivende organ. Forslaget må behandles av institutt og fakultet, og en eventuell endring i studieplanen kan tidligst tre i kraft fra høsten 2017. Fakultetet kunne ha nøyd seg med å opplyse om gjeldende regler, men har som generell policy at vi ønsker å være åpne overfor studentene om kommende og mulige endringer og dessuten mulighet for individuell tilpasning og det er derfor naturlig for en veileder på konkret forespørsel å informere om at ledelsen for lektorutdanningen ved HF nå vurderer en mulig endring.

Avslutningsvis vil vi understreke at vi vil jobbe videre med å finne best mulig løsninger for utveksling i lektorprogrammene, som både ivaretar studentene og de faglige kravene i et integrert løp med faglig fordypning i både fag i og fag ii, praksis, pedagogikk og fagdidaktikk.

I tillegg til gode utvekslingsavtaler og tilrettelagte studieplaner har Timenes rett i at «for at studenter motiveres til å dra på utveksling er rikelig med informasjon fra dag én» nødvendig. På alle disse punktene kan vi helt sikkert bli bedre, og vi lytter gjerne til råd og erfaringer fra studentene.