LESERINNLEGG: Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener studentene hadde vært langt mer misfornøyde om sensuren gikk på tre uker.

ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THJORBJØRNSEN


Debatt

TEKST AV: Hans Fredrik Marthinussen

Nikolai Klæboe spør i Studvest 6. desember om hvorfor Det juridiske fakultet ved UiB trenger fem uker til å gjennomføre sensuren, i motsetning til lovens ordinære treukersfrist. Bakgrunnen for at det kreves fem uker for å få gjennomført sensuren er ganske enkelt et ønske om en rettferdig sensur for studentene.

Det juridiske fakultet har en del særlige utfordringer knyttet til sensur sammenlignet med andre fakulteter. Her avlegger over 400 studenter eksamen i samme fag. Det innebærer at det blir mange sensurkommisjoner, og fakultetet har et klart behov for å sikre at sensorene legger nivået rimelig likt. Dessuten er jusstudentene over gjennomsnittet opptatt av rettssikkerhetsprosedyrer, også ved eksamensgjennomføring.

Ved Det juridiske fakultetet i Bergen har vi kun én sensor i hver kommisjon, i motsetning til ved UiO og UiT. Det skal også nevnes at UiT har vesentlig mindre kull enn UiB, slik at det først og fremst er UiO som er et relevant sammenligningsgrunnlag. Bakgrunnen for at vi ved UiB gikk over til én sensor var utelukkende økonomisk. Det skyldes dels at vårt fakultet har dårligere finansiering per student enn UiO og UiT, og dels at vår studieordning innebærer flere eksamener enn ved UiO og UiT. Det juridiske fakultetet har ganske enkelt ikke råd til å ha to sensorer.

For å sikre likebehandling av studentene, har vi i stedet innført en såkalt «nivåkontroll». Det innebærer at alle sensorer sender inn en besvarelse fra hvert karakternivå, så nær karakteren under som mulig, til den kursansvarlige. Den kursansvarlige går så gjennom alle de innsendte besvarelsene og vurderer om det er behov for å justere noen av kommisjonene.

Dette tar rent praktisk tid. Eksterne sensorer, ofte dommere og advokater med en krevende arbeidshverdag, skal gjennom ganske mange besvarelser før de kan sende representative besvarelser til nivåkontroll. Så skal nivåkontrolløren, den kursansvarlige, gjennomgå 50-60 besvarelser, vurdere nivået og gi tilbakemelding. Det er vanskelig å se for seg at en slik ordning skal kunne gjennomføres på tre uker, og derfor har det heller ikke vært press fra jusstudentene for å endre dagens ordning – så vidt jeg kjenner til. Alternativene er enten å avvikle nivåkontrollen, eller gå tilbake til en ordning med to sensorer. Det første er neppe ønskelig all den tid det siste ikke er økonomisk mulig.

Kommentarer

kommentarer