Resultatene fra Studiebarometeret 2021 er klare.

MINDRE TILFREDS. Hovedfunnene fra Studiebarometeret 2021 viser at studentene er mindre tilfreds med digital undervisning. Arkivfoto: Nora Elvestad Reinsnes


Siden 2013 har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Kunnskapsdepartementet undersøkt studenters trivsel gjennom undersøkelsen Studiebarometeret.

Undersøkelsen ble i fjor sendt ut til 74.000 studenter ved norske høyskoler og universiteter. Spørsmålene handler om hvordan norske studenter opplever kvaliteten ved studiet sitt. 

Studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH), Universitet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) er stort sett fornøyde med studieprogrammene sine, men resultatene fra undersøkelsen viser fremdeles at perioder med nedstenging og digital undervisning har påvirket studiekvaliteten negativt.

Tallene fra 2020 viste at fire av fem studenter savnet det sosiale miljøet.

Høy arbeidsrelevans og større ønske om interaksjon

NHH-studentene er generelt sett fornøyde med studieprogrammet sitt, og skårer spesielt høyt på arbeidslivsrelevans.

Masterstudentene gir 4,2 poeng på spørsmål om hvorvidt de opplever at representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen. Bachelorstudentene gir 4,1 poeng på samme spørsmål.

Bachelorstudentene på NHH gir 4,4 poeng på spørsmål om faglig utfordring, mens masterstudentene gir 4,3 poeng, viser Studiebarometeret.

FORBEDRING. Prorektor for utdanning ved Norges Handelshøyskole (NHH), Stig Tenold, sier at Studiebarometeret viser at også NHH har områder til forbedring. Pressefoto: Odd Mehus

 – Vi jobber kontinuerlig med å sikre at utdanningen vi tilbyr er relevant for arbeidslivet, og at studentene våre tidlig får kontakt med næringslivet, sier prorektor for utdanning, Stig Tenold, i en pressemelding.

Tallene fra Studiebarometeret viser også at NHH-studentene ønsker mer interaksjon med foreleserne og større mulighet for å delta aktivt i undervisningen.

– Studiebarometeret forteller oss at vi også har områder til forbedring. Studentene våre, som normalt er svært aktive og sosiale på campus, har hatt det krevende under koronapandemien, forteller Tenold.

Tilfreds med studieprogram og lav arbeidslivstilknytning

Universitetet i Bergen (UiB), skårer i motsetning til NHH, lavt på tilknytning til arbeidslivet.

– Det er en del ting som er vanskeligere å få på plass når det gjelder tilknytning til omverdenen under en pågående pandemi, hvor samfunnet er mer lukket enn under normale forhold. Men vi ser tilbakemeldingene og jobber aktivt med dem fremover, sier prorektor Pinar Heggernes i en pressemelding. 

RAMMET. Prorektor, Pinar Heggernes, sier at smitteverntiltakene også i 2021 har rammet studentene ved Universitetet i Bergen hardt. Pressefoto: Eivind Senneset/UiB

UiB-studentene rapporterer om høy tilfredshet med universitetets vurderingsformer og programmenes evne til å inspirere.

Når det gjelder tilfreds med studieprogrammet, oppgir studentene ved UiB et gjennomsnitt på fire, hvor fem er mest positivt på en skala fra en til fem. 

Samtidig viser undersøkelsen at nok et år med inngripende tiltak har preget studieåret negativt.

– Smitteverntiltakene har også i 2021 rammet studentene våre hardt. Enkelte fakultet har hatt nesten all undervisning digitalt og spesielt emner med mange studenter måtte klare seg uten fysiske rom, uttaler prorektoren.

Heggernes uttrykker likevel at de gleder seg over at studentene skårer høyt på studiekvaliteten.

– Vi gleder oss derfor over at UiB-studentene fortsatt er meget tilfreds med studiekvaliteten, sier hun.

Godt faglig miljø og lavere tilfreds med organisering

Studentene på Høgskulen på Vestlandet (HVL) gir en tilfredshetspoeng på 3,8 poeng ut av 5 mulig. Det er 0,1 poeng dårligere enn 2020, og 0,2 poeng lavere enn det nasjonale gjennomsnittet. Det skriver HVL på sine hjemmesider.

– Med tanke på den unntakstilstanden studentene har vært gjennom, er det bra at resultatene fra Studiebarometeret kan tyde på at tilfredsheten holder seg så jevnt som den gjør, seier prorektor for utdanning, Anne-Grethe Naustdal, i en pressemelding.

Studentene melder at de er fornøyde med undervisningen, det faglige og sosiale miljøet og studieprogrammets evne til å inspirere har alle poengskår på 3,5 og oppover.

HVL. Studentene ved Høgskolen på Vestlandet melder at de er fornøyde med undervisningen, det faglige og sosiale miljøet og studieprogrammets evne til å inspirere. De er mindre fornøyde med organisering av undervisningen, bruken av digitale verktøy og tilbakemelding og veiledning i studiene. Arkivfoto: Jeffrey Meijer

De er mindre fornøyde med organisering av undervisningen, bruken av digitale verktøy og tilbakemelding og veiledning i studiene.

Som studenter i resten av landet, er heller ikke HVL-studentene fornøyd med digital undervisning.

Bibliotekene ved HVL skårer høyt på Studiebarometeret 2022, med 4,8 poeng av 5 mulige. Dette er høyere enn det nasjonale gjennomsnittet.

Studentene er lei av digital undervisning

Nokut-direktør Kristin Vinje forteller at studentene i all hovedsak fremdeles er fornøyde med studieprogrammet de går på.

– Samtidig ser vi at de er lei av å følge mye av undervisning via skjerm, sier hun.

Vinje peker på at seks av ti mener kvaliteten på utdanningen ville vært bedre dersom mer av undervisningen var fysisk, mens over seks av ti svarer at nettundervisning er mindre motiverende enn fysisk undervisning. 

Sammenlignet med resultatene fra fjoråret er studentene mine fornøyd med både det sosiale og det faglige læringsmiljøet.

– Dersom vi ser på utdanningstyper så er den største endringen at sykepleiestudentene har hatt en markant nedgang i tilfredshet, opplyser direktøren.

Studentene bruker mer tid på betalt arbeid, en økning på nesten en time.

Det er særlig studenter på profesjonsstudier som har jobbet mer, spesielt innenfor helsefag og barnehage- og grunnskolelærerutdanningene.

Kommentarer

kommentarer