LESERINNLEGG: Det finnes flere måter å gjøre utregning av bidragene til studentvelferden på, mener styreleder i Sammen.


Debatt
TEKST AV: Magnus Nygaard, styreleder i Sammen. FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

TEKST AV: Magnus Nygaard, styreleder i Sammen. FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Viserektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Oddrun Samdal, skriver i Studvest at UiB ikke skal sponse studentene på NHH, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og BI. En mer rettferdig og bedre fordeling av kostnadene for studentenes velferdstjenester bør være et felles mål for alle. Det er selvsagt et prinsipp vi i Sammen er enige i og selv jobber aktivt for å oppnå. Det fremstår imidlertid som unyansert å presentere et totalt prosenttall på 71 prosent som sammenligningsgrunnlag for UiBs bidrag opp mot andre utdanningsinstitusjoners bidrag til samskipnaden.

For det første er det ikke nødvendigvis slik at alle studenter i Sammen benytter seg av de bidrag UiB gir til samskipnaden i like stor grad. Det er UiBs egne studenter som i størst grad benytter seg av de bidrag UiB gir.

For det andre gir Sammen motytelser til UiB på en rekke områder. For eksempel garanterer vi boligplass til deres internasjonale kortidsstudenter.

Og for det tredje bør man ikke sammenligne det totale bidraget til alle de forskjellige virksomhetsområdene i Sammen. For eksempel er støtte til kafeene i Sammen med i UiBs beregning. Kafeene våre er finansiert gjennom salgsinntekter. Utdanningsinstitusjonene stiller med gratis leie av lokaler, slik at tilbudet kan være lokalisert nært institusjonens studenter. UiB har studenter fordelt på flere fakulteter og med det også flest kafeer. Kafétilbudet på UiB er ikke noe man bør hevde at studenter fra andre utdanningsinstitusjoner nyter godt av. Og det bør derfor holdes utenfor slike beregninger.

Vi kan derimot være enig i at noen av kostnadene til studentsamskipnadens fellesadministrasjon bør fordeles bedre mellom utdanningsinstitusjonene. UiB stiller her med gratis leielokaler. Per i dag bidrar også ViD, BI, Høyskolen Kristiania og Kunstskolen i Bergen med tilskudd som relativt til studenttall er på nivå med UiBs bidrag. Sammen mangler derimot bidrag fra både NLA og NHH for dette virksomhetsområdet. HVL bidrar i regionene.

Selv om UiB bidrar mest til studentsamskipnaden, noe vi er veldig glade for, fremstår det som unyansert å hevde at UiB isolert står for 71 prosent av de samlede institusjonsbidragene til Sammen. Regnestykket er for komplisert til å framstilles på denne måten.

Det er synd at utdanningsinstitusjonene seg i mellom ikke er enige om hva som best skaper felles studentvelferd i Bergen. Vi håper uansett at resultatet av en prosess om å jevne ut forskjellene ikke vil føre til samlet svekkelse av velferdstjenestene til alle studenter.

Kommentarer

kommentarer