Nyhet

– Stu­den­ter burde få et stort nett­verk på tvers av nasjo­na­li­te­ter

Dette vil Gene­rell Studie­alli­anse gjøre for deg.

JOBB. – Vi vil at stu­den­ter skal få de stil­lin­gene som er til­gjen­ge­lige, enten det er på kafeer, svøm­me­hal­ler, eller som ansatte på uni­ver­si­te­tet, sier liste­leder Vetle Vedøy.
Publisert Sist oppdatert

Fakta om studentvalget ved UiB

Studentvalget 2022 avholdes 20.-28. april.

Gene­rell Studie­alli­an­ses kjer­ne­sa­ker: Øke til­gjen­ge­lige jobber, pro­mo­tere høyere stan­dard for UiB-stu­den­ter og bære­kraf­tig stan­dard på stu­die­pro­gram­mene.

Den 20. april klok­ken 12:00 åpner den digi­tale stem­me­ur­nen for årets stu­dent­valg ved Uni­ver­si­te­tet i Bergen (UiB).

I stu­dent­val­get stem­mes det blant annet over hvem som skal få setene i Stu­dent­par­la­men­tet. 24 av 31 seter besit­tes av stu­den­ter som velges gjen­nom lis­te­val­get. Lis­tene kan sammenlignes med poli­tiske par­tier, og de fleste av dem har en ideo­logi som kan plas­se­res på den poli­tiske høyre-venstre-aksen.

Inklu­de­rende stu­dent­miljø

Gene­rell Stu­dent­alli­anse er en av lis­tene som stil­ler til årets valg.

De ønsker å satse på mang­fold på uni­ver­si­te­tet, og skal derfor legge til rette for bedre inte­gre­ring av inter­na­sjo­nale stu­den­ter. For dem er det viktig å ha et inklu­de­rende stu­dent­miljø og sørge for at utveks­lings­stu­den­tene ikke er adskilte fra andre stu­den­ter. 

– I løpet av stu­die­ti­den burde stu­den­ter få et stort nett­verk på tvers av nasjo­na­li­te­ter, kul­tu­rer og språk. Vi vil satse på bedre inte­gre­ring av inter­na­sjo­nale stu­den­ter. Dette vil gagne hele stu­dent­mil­jøet, for­tel­ler liste­leder Vetle Vedøy. 

En annen viktig sak for Gene­rell Stu­dent­alli­anse er å for­bedre stu­dent­øko­no­mien ved å blant annet øre­merke flere jobber til stu­den­ter.  

– Vi vil at stu­den­ter skal få de stil­lin­gene som er til­gjen­ge­lige, enten det er på kafeer, svøm­me­hal­ler, eller som ansatte på uni­ver­si­te­tet. 

GENE­RELL STUDIE­ALLI­ANSE. Liste­leder Vetle Vedøy.

Flere stu­dent­ra­bat­ter på barer, butik­ker og kol­lek­tiv trans­port er bare noen av til­ta­kene som skal gjøre det let­tere for stu­den­ter øko­no­misk. 

I Stu­dent­par­la­men­tet vil de arbeide for at UiB følger opp planen om å bli kli­ma­nøy­trale innen 2030. 

– For oss er det viktig at dette ikke bare er et mål, men at det blir gjen­nom­ført. Uni­ver­si­te­tet tren­ger løs­nin­ger for å gjøre uni­ver­si­te­tet grøn­nere. Sam­ti­dig vil ikke vi at dette skal gå ut over stu­den­tene eller lærings­mil­jøet på uni­ver­si­te­tet. 

De mener stu­dent­po­li­ti­kerne burde høre mer på stu­den­tene.

– Mange andre kan­di­da­ter på de andre lis­tene har en fot i stu­dent­po­li­tik­ken og en fot i den nasjo­nale poli­tik­ken. Vår liste er ikke for poli­ti­kere, men for stu­den­ter. For oss er det viktig å fak­tisk foku­sere på hva stu­den­tene vil her og nå, sier han.

Powered by Labrador CMS