UiB vil innføre kvotering av menn på profesjonsstudiene medisin og psykologi, men Kunnskapsdepartementet sier nei.

GIR SEG IKKE. UiB har fått avslag to ganger på å innføre kjønnspoeng på psykologi- og medisinstudiene. – Det vi ser for oss med å fortsatt søke er å ha en dialog med departementet og argumentere for hvorfor grensen bør økes, sier hun. ARKIVFOTO: KATI MAZHAROVA.


– Vi kommer til å søke igjen, allerede til høsten, forteller viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB), Oddrun Samdal.

Det er andre gang UiB søker om å innføre en femårig prøveordning med kjønnskvotering av menn til profesjonsstudiet i psykologi. Første gang var i 2016, andre gang året etter sammen med en søknad om tilsvarende prøveordning for profesjonsstudiet i medisin.

– Kvotering er mer rettferdig enn tilleggspoeng

– Vi søkte om å kvotere inn 30 prosent gutter. Det er ikke noe galt med innføring av tilleggspoeng, men ved disse to studiene ser vi at tilleggspoeng kan bli urettferdig for jentene, sier Samdal.

Hun peker på at konkurransen om å komme inn på studiene er beinhard, og at det er små marginer som avgjør om du har gode nok karakterer til å komme inn eller ikke. Samdal mener at det å gi gutter et helt ekstra poeng ville påvirket opptaket for mye.

– Derfor synes vi innføring av ren kvotering er riktigere, sier hun.

Ved opptaket høsten 2017 var 76 av de 224 studentene som fikk plass på medisinstudiet menn, noe som utgjør 33,93 prosent. På profesjonsstudiet i psykologi ble 30 av 150 studieplasser tildelt menn, noe som utgjør akkurat 20 prosent. Ut ifra UiB sine egne utregninger, vil innføring av tilleggspoeng føre til skjev fordeling av kjønn andre veien.

I brevet sitt til Kunnskapsdepartementet, begrunner UiB søknaden om innføring av kjønnskvotering med blant annet hensyn til studiemiljø, og samfunnsoppdraget UiB har når det gjelder å utdanne helsepersonell. De skriver selv i brevet at pasienter har rett til å møte helsepersonell av begge kjønn.

Det må være under 20 prosent

Kommunikasjonsrådgiver i Kunnskapsdepartementet Kjartan Sverdrup, skriver følgende i en epost på vegne av statssekretær Rebekka Borsch:

«Med grunnlag i anmodningsvedtaket fra Stortinget la departementet til grunn at andelen menn eller kvinner på studiene må være under 20 prosent før det kan vurderes å særbehandle ved opptak Det var det ikke på de studiene ved UiB som søkte.»

Samdal forteller at de ikke var klar over grensen på 20 prosent første gang de søkte om å innføre kvotering. Nå er de klar over det, men velger likevel å fortsette å søke.

– Det vi ser for oss med å fortsatt søke er å ha en dialog med departementet og argumentere for hvorfor grensen bør økes, sier hun.

Samdal mener at det ikke bør være under 30 prosent av det ene kjønnet på et studie.

– Når vi ser at opp mot 80 prosent av de som kommer inn på psykologi- og legestudier er kvinner, så mener vi at det over tid vil bli for få mannlige psykologer og leger, sier Samdal.

Hun forteller videre at hvis man skal gå ut ifra å ivareta en klients frihet til velge behandler basert på kjønn, er 20 prosent for lite.

Kommentarer

kommentarer