Studentleder mener det vil føre til at flere stryker med vilje.

GJENTAK. Rektorene ved UiB, UiO og UiT er bekymret for en stor antall gjentakseksamener ved jusstudiene på de tre skolene. Dekanene svarer at de vurderer å begrense hvor mange ganger hver student kan ta opp igjen en bestått eksamen. ARKIVFOTO: LENE R. THORBJØRNSEN.


Jusstudentene ved Universitet i Bergen (UiB) har i dag totalt fire forsøk på seg til å forbedre eksamener de allerede har bestått. Nå vurderer dekanen ved Det juridiske fakultet å senke grensen på hvor mange såkalte gjentakseksamener studentene kan ta, skriver Khrono.

Dekanen mener omfanget av gjentakseksamener blant jusstudentene er for høyt, og vil vurdere flere tiltak som kan redusere antallet gjentak av eksamener på jusstudiet. Ifølge Khrono står jusstudentene for 36 prosent av alle gjentakseksamener på universitetet.

Forslaget kom etter at rektorene ved UiB, Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Tromsø (UiT) uttrykte bekymring for kostnadene så mange gjentak har.

«Vi ønsker derfor at de tre fakultetene i fellesskap vurderer hva fakultetene kan gjøre med eksamensordningene, i første rekke for å adressere gjentaksproblematikken», skriver de rektorene i et brev til jussdekanene ved tre universitetene, som er skolene i Norge med masterutdanning i juss.

Vil dempe karakterpresset

I et svarbrev deler dekanene ved de tre jussutdanningene rektorenes bekymring, skriver Khrono.

«Det er heller ikke grunn til å legge skjul på at det er høye kostnader knyttet til eksamensavviklingen. Det må derfor være en felles ambisjon at antall gjentak av eksamener på jusstudiet reduseres og at studentene i størst mulig grad gjennomfører på normert tid.», står det i brevet.

Dekanene skriver også at arbeidsgiversidens vektlegging av karakterer fører til et karakterpress blant studenter, og at det er hovedårsaken til at så mange jusstudenter tar eksamen igjen.

De tre jussfakultetene vil samarbeide for å få bukt med problemet, og foreslår blant annet å variere eksamensformen, ha flere oppgaver med bestått/ikke bestått i stedet for karakterer og å innføre ytterlige begrensninger på hvor mange ganger studentene kan ta opp igjen eksamen.

– Flere vil stryke med vilje

Forslaget om å begrense hvor mange ganger studenter kan ta eksamen på nytt faller ikke i god jord hos lederen for studentutvalget ved Det juridiske fakultet, Sausan Hussein. Hun mener et slikt tiltak bare tar tak i symptomene, og ikke problemet i seg selv.

– Det er en god tanke bak forslaget, men jeg tror at dersom man begrenser muligheten til gjenta eksamen, så vil flere stryke med vilje eller trekke seg fra eksamen, slik at de kan ta eksamen opp igjen, sier Hussein.

Studentlederen tror de fleste som tar eksamen på nytt ikke gjør det fordi de hadde en dårlig dag, og ikke gjorde det så bra som de hadde forventet, men heller fordi de frykter å ikke få jobb med karakteren de fikk. Hun deler fakultets bekymring over de økonomiske kostnadene et høyt antall gjentakseksamener har, men mener ledelsen heller bør se på andre tiltak for å senke karakterpresset.

– Jeg tror karakterpresset kan senkes ved å legge om studiet slik at valgfrihetene blir større, og man får et vitnemål der man kan vise til at spesifikke ting man er god til. Varierte vurderingsformer er også en god ting. Skoleeksamener gjennom hele studiet er ikke alene en god måte å bli testet på, og er ikke realistisk med tanke på arbeidslivet.

MER STRYK. Studentutvalgsleder Sausan Hussein tror færre muligheter til å forbedre karakterer bare vil føre til at flere vil stryke med vilje eller trekke seg fra eksamen for å få lengre tid på seg til forberedelser. ARKIVFOTO: TORIL S. APELTHUN.

Mener arbeidslivet må ta ansvar

Hun mener også at arbeidslivet må komme mer på banen og ta tak i problemet.

– Flere aktører må sette seg inn i hvordan jusstudiet er og revurdere hvilke krav de stiller. Dessuten er det bare noen få aktører som gjør seg kjent for studentene. Flere må gjøre seg synlige for å gi et bedre bilde av mulighetene i arbeidslivet.

Også studenter i Oslo reagerer negativt på færre gjentakseksamener. Juridisk studentutvalg skriver i en post på Facebook at de støtter dekanenes ønske om å senke karakterpresset. De er derimot uenig i måten det gjøres på, og peker i likhet med Hussein på at det kan føre til at flere vil stryke med vilje for å få en ny sjanse på eksamen.

«Det blir enda viktigere å prestere på eksamensdagen, fordi det ikke er rom for å feile, og enda mer står på spill de få eksamensdagene vi har», skriver de.

Usikker på konsekvensene

Til tross for innvendingene fra studentutvalgene i Bergen og Oslo er færre eksamensforsøk fortsatt noe ledelsen vurderer.

– Vi er oppmerksomme på at ulike restriksjoner til gjentak kan ha uønskede sideeffekter. Det er noe vi må ta med i vurderingene, sier dekan for Det juridiske fakultet, Karl Harald Søvig.

Selv om han ikke vil si at han frykter at flere studenter vil stryke med vilje dersom gjentakseksamen begrenses, mener han at det er noe de må se på.

– Det er vanskelig å vite på forhånd hvilken effekt ulike tiltak vil ha, sier Søvig.

Kommentarer

kommentarer