Gard Aasmund Skulstad og Lise Carlsen tjener 140.000 kroner hver i året på styreverv. Det er 82 ganger mer enn sistemann på Studvests liste over hva studentene i UiBs styrer og utvalg får i møtegodtgjørelse.


Studvest har undersøkt hva studentrepresentantene i flere styrer og utvalg ved Universitetet i Bergen (UiB) mottar i møtegodtgjørelser i løpet av et år. 

På toppen av honorarlista rager studentrepresentantene i Universitetsstyret ved UiB. I løpet av 2019 hadde de krav på 140.600 kroner hver i møtegodtgjørelser. Det er over syv ganger så mye som nestemann på lista.

– Ikke småpenger

De sittende studentrepresentantene i Universitetsstyret er Lise Carlsen og Gard Aasmund Skulstad. De er begge klare over at beløpet er høyere enn de fleste styrehonorarer. 

– Ved første øyekast virker nok dette som en del penger, sier Skulstad, og fortsetter:

– Men jeg mener det er en hensiktsmessig sum. Det er viktig at alle skal ha mulighet til å stille til valg. Personlig økonomi skal ikke være til hinder. Det er kanskje det største argumentet for å ha høy møtegodtgjørelse. 

CASH. – Det er mye penger, det er det ingen tvil om, sier Gard Aasmund Skulstad.

Skulstads styrekollega, Carlsen, mener også at summen kan rettferdiggjøres. Hun erkjenner likevel at det ikke er snakk om småpenger.

– Det er bra at man kan være studentpolitiker på heltid uten å være avhengig av foreldre med god økonomi. Men man kommer ikke utenom at det er et høyt beløp. Den høye møtegodtgjørelsen gjør at man tar på seg vervet med stor ydmykhet.

Skulstad og Carlsen understreker begge at det ikke er de selv som fastsetter møtegodtgjørelsen sin. Det er det nemlig Kunnskapsdepartementet som gjør. 

Det er Skulstad glad for. 

– Jeg er glad jeg slipper å ta stilling til min egen møtegodtgjørelse, sier han, og legger til:

– Jeg er glad jeg ikke tjener så mye som 300.000 kroner, som for eksempel styrestudentene i 2013 gjorde. Det fortjener jeg ikke. 

Like satser, store forskjeller i utbetaling

Flere av de sentrale styrene og utvalgene på UiB har lik sats for studentenes møtegodtgjørelse. Møtets varighet skal ganges med to, og så ganges med statens lønnstrinn 20, som i dag ligger på 155,79 kroner. 

Det er likevel et stort sprik i hva studentene får utbetalt. Dette skyldes at noen av styrene og utvalgene møtes langt hyppigere enn andre. 

Dette gjelder ikke for studentene i Universitetsstyret. Ifølge Universitets- og høyskoleloven har styreleder og styremedlemmer krav på rimelig godtgjøring for vervet, og det er dette som bestemmer satsene til representantene i Universitetsstyret.

I tillegg har Den sentrale klagenemnd også en egen sats.

Tallene er for møtegodtgjørelser per representant for utvalgte styrer og utvalg ved UiB.

Tallene er for utbetalinger i 2019, med unntak av styret ved Universitetsmuseet og Forskningsutvalget som er 2020-tall, basert på forutsatt møtetid i styrets møteplan.

Nederst på listen av de som får utbetalt møtegodtgjørelse, er studentene som møter i styret ved Universitetsbiblioteket. I løpet av 2019 hadde de krav på omtrent 1700 kroner hver, som er 82 ganger mindre enn universitetsstyrestudentene. 

De kommer likevel ikke verst ut. Det gjør studentene som møter i det sentrale valgstyret til UiB – de får ikke møtegodtgjørelse i det hele tatt. 

Uenige om å senke egen godtgjørelse

Studentene i Universitetsstyret er delt i spørsmålet om de synes deres egen møtegodtgjørelse burde senkes. 

– Hvis en student som jobber deltid ved siden av studiene må si opp for å sitte i Universitetsstyret, skal studenten ha mulighet til å stille, uavhengig av økonomisk bakgrunn, sier Skulstad. 

Carlsen er mer positiv til et kutt i møtegodtgjørelse.

– Jeg synes godtgjørelsen er veldig høy. Jeg kunne nok gått med på et kutt på 10.000 kroner, men det er en stor forskjell mellom for eksempel 10.000 og 50.000 kroner.

YDMYK. Lise Carlsen forteller at på grunn av den høye møtegodtgjørelsen, så tar hun på seg vervet med stor ydmykhet.

– Ville dere takket ja til å ta av deres eget honorar for å øke de andre studentrepresentantenes møtegodtgjørelser?

– Nei, i grunn ikke, sier Skulstad, før han legger til:

– Det tror jeg handler om ansvaret Universitetsstyret sitter med. Vi forvalter mye penger, og tar på oss et stort ansvar. Vi kan godt se på om andre studenter skal ha mer i honorar, men jeg synes ikke man skal sette ulike studenttillitsvalgte opp mot hverandre. Det er viktig at man har en skikkelig godtgjørelse på dette nivået. 

Carlsen er mer positiv til tanken, men med et forbehold: 

– Honoraret må fortsatt være høyt nok til å ta på seg vervet som en student med en vanlig studentøkonomi. Dersom pengene hadde gått til å styrke de underfinansierte vervene sammenlignet med ansvaret vervene innebærer, så kunne jeg godt ha sagt ja til det. 

– Men det er kun et tankeeksperiment. Potten vår fastsettes av Kunnskapsdepartementet, i motsetning til de andre styrene på UiB, som får potten fastsatt lokalt. 

Det har ikke lyktes Studvest å finne ut hvor ofte Skikkethetsnemnda møttes i 2019. Medlemmene får utbetalt etter følgende nøkkel: «Møtevarighet x 2 x timelønnen for statens lønnstrinn 20».

Kommentarer

kommentarer