Da forvaltningen av Meltzerfondets kapital sist ble lagt ut på anbud var Storebrands tilbud det mest miljøvennlige alternativet.

LESERINNLEGG. Vi kan lese medieoppslag som viser materiell produsert av Kongsberg Gruppen i sammenheng med konflikten i Jemen. Dette er noe Utenriksdepartementet undersøker, og vi følger nøye med på denne typen saker, skriver rektor ved UiB og styreleder i Meltzerfondet, Dag Rune Olsen. FOTO: BEATE FELDE


Annonse

Studvest har nylig hatt en rekke artikler og leserinnlegg som undersøker styringen av Stiftelsen L. Meltzers Høyskolefonds investeringer.

Detaljene i informasjonen som Studvest har presentert stemmer. Meltzerfondets midler er blant annet investert i petroleumsselskaper og våpenprodusenten Kongsberg Gruppen. Det er også riktig at denne stiftelsen har et styre som består av universitetets rektor og dekaner, med prorektor og prodekanene som varamedlemmer.

Stiftelsens styre har vedtatt en passiv forvaltningsstrategi for stiftelsens investeringer, og har de siste årene hatt en avtale med Storebrand – som står for vurderingen og utførelsen av investeringene. Grunnlaget for valget av en passiv profil er blant annet at vi ikke skal ha rollen som aksjespekulanter. Styret for Meltzerfondet har vedtatt etiske retningslinjer som legger ytterligere føringer for hvordan den passive fondsforvaltningen skal innrettes. Dette er de samme retningslinjene som allerede er trukket frem og som aktørene gjennom Studvest har fremhevet:

  • Meltzerfondets formål skal sikres finansiering. Tidsperspektivet er evigvarende og fondets grunnkapital skal bevares. Fondets kapital må forvaltes slik at den gir god avkastning på lang sikt, noe som er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk og sosial forstand.
  • Meltzerfondet skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at stiftelsen medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettigheter, systematisk korrupsjon eller miljøødeleggelser.
  • Meltzerfondet skal tilstrebe åpenhet om fondet og investeringene.

Da forvaltningen av Meltzerfondets kapital sist ble lagt ut på anbud i 2012, var Storebrands tilbud også det mest miljøvennlige alternativet. Med andre ord var dette den løsningen som var involvert i færrest petroleumsselskap. Det var ingen andre alternativ som var petroleumsfrie. Storebrand har egne retningslinjer og følger selvsagt nasjonal og internasjonal lov. De utfører også omfattende bærekraftsanalyser av de selskapene de investerer i.

Styret for Meltzerfondet har tatt initiativ til at det gjennomføres etisk screening to ganger årlig. Dette innebærer at stiftelsens plasseringer legges frem i sin helhet, og man gjennomgår alle selskapene det blir investert i. Om man ved disse screeningene finner at det er investert i selskaper som ikke etterkommer Meltzerfondets retningslinjer, skal en selge seg ut av dem, med mindre selskapene selges ut av fondene innen rimelig tid. For å si det på en enkel måte er selskapene på listen vurdert innenfor det som utgjør en akseptabel risiko for at stiftelsen ikke medvirker i uetiske handlinger.

Styreleder for Venstrealliansen, Varg Lukas Folkman, hevder i sitt leserinnlegg at vi må trekke våre investeringer nå. Det er et krav stiftelsens styre naturligvis ikke har mulighet til å etterkomme. Det er ikke mulig for stiftelsen å uten videre trekke seg fra en juridisk bindende avtale.

Utfordringer som dette er ikke løst i en håndvending. Derimot vil vi kunne gjøre nye vurderinger når forvaltningen av Meltzerfondets kapital i løpet av våren igjen skal ut på anbud. Da vil vi sannsynligvis få presentert enda nyere og mer klimafremmende alternativ. Slik leder for Studentparlamentet, Håkon Randgaard Mikaelsen, poengterer finnes det nye og alternative tilnærminger til den som var tilgjengelig i 2012.

For ordens skyld legger jeg ved oppdaterte tall for Meltzerfondets investeringer i de petroleumsselskapene som ble trukket frem i den opprinnelige Studvest-saken. Som det fremgår av oversikten, gjelder dette kun ett av Storebrand-fondene som Meltzerfondet har plasseringer i, nemlig  Storebrand Indeks Alle Markeder. Dette fondets investeringene i disse selskapene varierer fra 0,01% til 0,07%. 

Kongsberg Gruppen har også blitt diskutert i forbindelse med Meltzerfondet. Per i dag er dette en legitim våpenprodusent og -distributør.  Vi kan riktignok lese at Utenriksdepartementet undersøker selskapet i forbindelse med Jemen-konflikten. Storebrand følger med på slike forhold med bakgrunn i fondets og bankens etiske retningslinjer. De forholder seg naturligvis også til menneskerettighetene.

Vi kan riktignok lese medieoppslag som viser materiell produsert av Kongsberg Gruppen i sammenheng med konflikten i Jemen. Dette er noe Utenriksdepartementet undersøker, og vi følger nøye med på denne typen saker. Det samme gjør Storebrand, ettersom de retter sine investeringer etter menneskerettighetene.

Det er også verdt å påpeke at det gjennom Storebrand ikke investerer i produksjonen eller distribusjon av kontroversielle våpen som landminer, klasevåpen, atomvåpen og biologiske og kjemiske våpen.

Kommentarer

kommentarer