Utfordringen med alkoholbruk er ikke ny for oss, men noe vi har jobbet med lenge.

MEDIEDEKNING. Nyansert og mer positiv mediedekning, hvor alkohol ikke er i sentrum, kan også være viktig for nye studenters og fadderes forventninger om hva uken handler om, skriver Oddrun Samdal, viserektor ved Uib.


Universitetet i Bergens (UiB) undersøkelse av nye studenters opplevelse av studentmottaket omfatter også fadderuken. Studvest belyser blant annet at to av ti studenter svarte de opplevde drikkepress i fadderuken

Alkoholkonsum i fadderuken kan være en utfordring for oss på UiB å håndtere. På den ene siden kan eller vil ikke UiB kontrollere hva studenter gjør på sin egen fritid, og fadderuken er et sosialt arrangement organisert med frivillig studentarbeid. På den annen side samarbeider vi med fadderstyrene og faddere går med UiBs logo. Slik er de synlige representanter for universitetet i bybildet. UiB gir også økonomisk støtte til ulike fadderarrangement. Vi prioriterer da arrangement uten alkoholfokus, men en slik støtte gir oss likevel en sterk tilknytning til uken i sin helhet. Nye studenter gir også tydelig uttrykk for et ønske om mindre alkoholbruk og et bredere mottakstilbud fra UiBs side. Dette registrerer vi i vår dialog med fadderstyrene, i vår egen undersøkelse om studiestart og i den landsdekkende Studentenes helse- og trivselsundersøkelse.

Koblingen mellom fadderuken og universitetet gjør det naturlig å samarbeide om en god mottaksuke, men det betyr også at UiB verken kan eller vil stå på sidelinjen når det gjelder.

Vi jobber med flere tiltak for å forbedre fadderuken971 av 1081 faddere deltok på kurset som holdes i forkant av fadderuken i år. Vi har altså gode muligheter til å nå ut til fadderne som har nær kontakt med nye studenter. Det er viktig for oss at fadderne er bevisste på rollen og ansvaret de har påtatt seg, og dette framhever vi på kurset. Prosjekt Lykkepromille deltar også på fadderkursene, og deres spisskompetanse om positive og negative sider ved studenters alkoholbruk er viktig. I fadderkurset ligger det også gode muligheter for inkludering av andre tiltak.

Studiestartsgruppene, også kalt mottaksgruppene, er et annet tiltak som er iverksatt ved flere fakultet. Her tas studenter imot på dagtid med sosialt og faglig opplegg i regi av UiB. Vi vurderer også om fakultetenes fagtilbud enkelte dager bør skje på ettermiddag/tidlig kveld. Om man legger til rette for at studenter blir kjent med hverandre i situasjoner uten alkohol, kan man nok skape tryggere sosiale miljø. Føler man seg trygg med sine medstudenter, vil nok dette ha en positiv innvirkning både på forekomsten og opplevelsen av drikkepress i fadderuken.

Studentrepresentanter fra UiB, HVL, NHH og BI har nylig opprettet en arbeidsgruppe som jobber med oppfølging av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018. De ser spesielt på fadderuken, fordi den for mange er grunnleggende for videre trivsel i studietiden. Slik deler de erfaringer med ulike tiltak fra Bergens institusjoner, og vi ser fram til å lære mye fra deres arbeid.

I høst har dette har også vært et tema for diskusjon i læringsmiljøutvalget, utdanningsutvalget og blant fadderstyrelederne. Vi vil iverksette flere tiltak fram mot neste fadderuke.

Utfordringen med alkoholbruk er ikke ny for oss, men noe vi har jobbet med lenge. Vi kan se at medienes dekning av fadderuken nå har endret seg, og at politiet roser samarbeid med fadderne. Dette er en god pekepinn på at systematisk arbeid fører med seg forbedringer.

I år har det vært i overkant av 20 registrerte saker som omtaler fadderuken ved UiB. Det var bare ni registrerte medieoppslag om fadderuken ved UiB i 2017, men det var nok fordi innbruddet i Universitetsmuseet fikk mer oppmerksomhet. I 2016 var det 45 oppslag, og året før 30 oppslag om samme tema. Det er klart flere positive enn negative saker, noe som ikke var tilfellet for bare noen år siden.

Nyansert og mer positiv mediedekning, hvor alkohol ikke er i sentrum, kan også være viktig for nye studenters og fadderes forventninger om hva uken handler om. Jeg har inntrykk av at langt færre nå ser på fadderuken som en russetid nummer 2 og da er vi på rett vei, for en slik forventning fra nye studenter stemmer ikke med virkeligheten. Det viser også at vårt arbeid kan føre med seg en ønsket kulturendring, og framover vil vi derfor ha økt fokus på drikkepress i denne sammenheng. For vi er på langt nær i mål og vil øke innsatsen for å redusere alkoholbruk og forebygge drikkepress til neste års studiestart i tett samarbeid med studentene og fakultetene.

Kommentarer

kommentarer